بدون شرح

عشقبازی در یک شب برفی،می تونه عالمی داشته باشه علی حده…نه؟

مخصوصا اگه از پنجره بتونی به ریزش برف چشم بدوزی و برای فرار از سرما پناه ببری به آغوش شریکت و  از گرمای بدنش سیراب بشی.
پ.ن:هرکی داشت نوش جونش و گوارای وجودشنعمتی در لباس نقمت

یکی از معایب داشتن گوش ِ تیزتر از حد معمول اینه که شب با صدای زنگ ساعت همسایه که بعلت گوش سنگینیش!! از خواب نتونسته بیدارش کنه،بلند شی و خواب به سر شی. Frown

 

پ.ن:از تمام دوستانی که لطف کردن و تولدم رو تبریک گفتن،سپاسگزارم. Smileسالهاست که تو گوشم میگن  “…شاید این جمعه بیایید،شاید…”  و عشق من،نفسم،جونم…این جمعه برگشت.

 عطری زدم که مست از خاطره ها شدم…فک نمی کردم یک بو یک رایحه اینقدر روم تاثیر بذاره در حدی که حتی نم اشکی هم داشته باشمفک می کنم من اگه زمزمه های دلم رو ثبت کنم و یا شاید یه ذره قر و قمبیلکش رو بیشتر کنم…یه ترانه سرای توپ میشم Winkبا خودم میگم،آخه نونت نبود!آبت نبود!…داوری قبول کردنت چی بود اونم وسط ِ این هاگیر واگیر.چه خوشحالم که می بینم تو خوشبختی…بااینکه میگذره،روزهام به هر سختی…

پ.ن:وام گرفته شده از یک ترانه