۱۳/۹/۹۷
دیروز دو تا جعبه شیرینی خریدیم کمتر از ۳ کیلو… شد ۱۰۰ هزارتومن…………..
انقدر شاخ دراوردم که مکتوبش کردم برای ثبت در تاریخ.