قسمتهایی از زندگی

اپیزود اول
۲۴ ساعت بیشتره که جلوی آینه نرفتم… انگیزه نداشتم…یعنی چم شده؟…شور زندگیم اوده پایین؟افسردگیه؟حتی حوصله خودمم ندارم
اپیزود دوم:
خیلی دلم برات تنگ شده خیلی زیاد… زنذگی عجب بازی هایی داره.
اپیزود سوم:
ماههاست از خونه بیرون نیاومدم… میگه بهتر!میخوای چه کنی تو این هوای آلوده و ترافیک… بخوای منطقی فک کنی حرفش درسته ولی سیر چه خبر داره از گرسنه؟
اپیزود چهارم:
تازگیا پایین رو که نگاه میکنم،دوتا می بینم… عین مستها،تازه همش امیدوارم معجزه شه و از رو ویلچر پاشم… چه دل خوشی دارم من!!!.
اپیزود پنجم:
غلط نکنم یه چیزیم شده…آهنگ “ای ایران” رو تو یه مسابقه اجرا کردن و احساسات من به غلیان افتاد و زدم زیر گریه…آخه اینم گریه داره دخترک؟
ادامه دارد…