پنجه ويلی!

يکي از محاسن اين دو هفته مرخصي، يادگيري شکسته بسته طراحي ناخن بود!.
يه روز ناهار خونه يکي از دوستام بودم و ديدم چه ناخن هاي خوشگل طراحي شده ايي داره وقتي ازش سئوال کردم گفت خودم نقاشيشون کردم و رفت ابزار و آلاتش رو آورد و ناخنهاي دست و پاي منم نقاشي کرد منم که اصولا سرم درد ميکنه واسه اينکارا فرداش سفارش خريد لاکهاي مخصوصش رو دادم و شروع کردم به تمرين دست چپم رو چون راست دستم همون بار اولم هم خوب زدم ولي دست راست سخت بود بخصوص که دست چپم يه نامحسوس لرزشي هم داشت واسه همين دست راستم رو دادم مامانم بزنه ولي صدرحمت به چپ و چوله زدن خودم!!!Shockh ديدم اينطوري نميشه از قديم گفتن خواستن توانستن است مچ دست چپم رو به ميز تکيه دادم که نلرزه و شروع کردم به طراحي دست راست… عالي شد:hug خودم حظش رو بردم فعلاً با طرح ساده شروع کردم تا برسم به مشکلاش.
اينم سه تا عکس از پنجول عمه ويلي!!!:smug
نمونه ابروم رو که ديده بوديد اينم مانيکور و طراحي ناخن، مشتري با بالاترين قيمت پذيرفته ميشود.:teeth
View image
View image
View image
نتيجه گيری: شما ميخونيد حالا يا ميگيد به به و چه چه يا ميگيد چقدر لوس:sick ولی با عرض معذرت هيچ کدومش برام مهم نيست تنها چيزی که برام مهم بود و هست و کلی باهاش حال کردم اين بود که به يک ناتوانيم تونستم غلبه کنم و از دست چپم هم کار بکشم و از نتيجه عملش هم راضی باشم:love نميتونيد تصور کنيد چه لذتی بردم اين کار و موفقيت در اون برام خود زندگی بود.:hugپنجه ویلی!

يکي از محاسن اين دو هفته مرخصي، يادگيري شکسته بسته طراحي ناخن بود!.
يه روز ناهار خونه يکي از دوستام بودم و ديدم چه ناخن هاي خوشگل طراحي شده ايي داره وقتي ازش سئوال کردم گفت خودم نقاشيشون کردم و رفت ابزار و آلاتش رو آورد و ناخنهاي دست و پاي منم نقاشي کرد منم که اصولا سرم درد ميکنه واسه اينکارا فرداش سفارش خريد لاکهاي مخصوصش رو دادم و شروع کردم به تمرين دست چپم رو چون راست دستم همون بار اولم هم خوب زدم ولي دست راست سخت بود بخصوص که دست چپم يه نامحسوس لرزشي هم داشت واسه همين دست راستم رو دادم مامانم بزنه ولي صدرحمت به چپ و چوله زدن خودم!!!Shockh ديدم اينطوري نميشه از قديم گفتن خواستن توانستن است مچ دست چپم رو به ميز تکيه دادم که نلرزه و شروع کردم به طراحي دست راست… عالي شد:hug خودم حظش رو بردم فعلاً با طرح ساده شروع کردم تا برسم به مشکلاش.
اينم سه تا عکس از پنجول عمه ويلي!!!:smug
نمونه ابروم رو که ديده بوديد اينم مانيکور و طراحي ناخن، مشتري با بالاترين قيمت پذيرفته ميشود.:teeth
View image
View image
<a href="http://violet.special.ir/archives/Picture(6).html" onclick="window.open('http://violet.special.ir/archives/Picture(6).,;
<a href="http://violet.special.ir/archives/Picture(6).html" onclick="window.open('http://violet.special.ir/archives/Picture(6).
<a href="http://violet.special.ir/archives/Picture(6).html" onclick="window.open('http://violet.special.ir/archives/Picture(6).
View image
نتيجه گيری: شما ميخونيد حالا يا ميگيد به به و چه چه يا ميگيد چقدر لوس:sick ولی با عرض معذرت هيچ کدومش برام مهم نيست تنها چيزی که برام مهم بود و هست و کلی باهاش حال کردم اين بود که به يک ناتوانيم تونستم غلبه کنم و از دست چپم هم کار بکشم و از نتيجه عملش هم راضی باشم:love نميتونيد تصور کنيد چه لذتی بردم اين کار و موفقيت در اون برام خود زندگی بود.:hugتا بحث بحث رژ زدن اين فينقيل خانمه اينم تعريف کنم.
از بس که يا رژلبهاي منو بر ميداره يا مال مامان رو يه رژلبي که به گفته مامان رنگ نداشت و مناسب حال دوردونه بود داديم بهش که مال خود خودش باشه و ديگه کاري به کار ما نداشته باشه. هربار که دوردونه ميومد خونمون صبح دست و رو شسته و نشسته ميديدم يه رژلب پر رنگ و غليظ قرمز رو لباشه، يه دفعه مي خواستم عکس بگيرم گفتم رژ دوردونه رو بزنم خوشرنگه ولي هرچي ماليدم دريغ از رنگShockh با خودم موندم پس اون رژ خوشرنگ و پررنگ قرمزي که اون ميزنه مگه همين نبود؟:question از مامان پرسيدم اين همون رژيه که شما بهش دادين؟ گفت آره. گفتم شما که مي گفتين اصلا رنگ نداره ظاهراً هم همنطوره پس چرا رو لب خودش اينقدر پر رنگه؟ گفت نميدونم والله اين چه بلايي سرش مياره اينطوري ميشه اون موقع که مال من بود هرچي ميماليدم انگار نه انگار بود.
اين قضيه گذشت تا اينکه مامان با خنده اينو برام تعريف کرد.
مي خواستم ببرمش با خودم خريد.
دوردونه: مامان بزرگ واستا برم رژم رو بزنم بيام.:eyelash
مامان: نخير نميشه اون خيلي پررنگه چه معني ميده دختر به اين سن رژ به اون پررنگي بزنه بره تو خيابون.:loser
دوردونه: خوب يه بار بيشتر نميزنمش.
مامان: يه بار؟ مگه قبلا چندبار ميزدي؟:hypnoid
دوردونه: هزاربار!!!! رو هم ديگه ميزدمش.:eyebrow
اينم راز سر به مهر رژلب پر رنگ خانم که با سه چهار بار ماليدن رو هم ديگه منم از مهر بيرون نيفتاد.:sick
:rollingتا بحث بحث رژ زدن اين فينقيل خانمه اينم تعريف کنم.
از بس که يا رژلبهاي منو بر ميداره يا مال مامان رو يه رژلبي که به گفته مامان رنگ نداشت و مناسب حال دوردونه بود داديم بهش که مال خود خودش باشه و ديگه کاري به کار ما نداشته باشه. هربار که دوردونه ميومد خونمون صبح دست و رو شسته و نشسته ميديدم يه رژلب پر رنگ و غليظ قرمز رو لباشه، يه دفعه مي خواستم عکس بگيرم گفتم رژ دوردونه رو بزنم خوشرنگه ولي هرچي ماليدم دريغ از رنگShockh با خودم موندم پس اون رژ خوشرنگ و پررنگ قرمزي که اون ميزنه مگه همين نبود؟:question از مامان پرسيدم اين همون رژيه که شما بهش دادين؟ گفت آره. گفتم شما که مي گفتين اصلا رنگ نداره ظاهراً هم همنطوره پس چرا رو لب خودش اينقدر پر رنگه؟ گفت نميدونم والله اين چه بلايي سرش مياره اينطوري ميشه اون موقع که مال من بود هرچي ميماليدم انگار نه انگار بود.
اين قضيه گذشت تا اينکه مامان با خنده اينو برام تعريف کرد.
مي خواستم ببرمش با خودم خريد.
دوردونه: مامان بزرگ واستا برم رژم رو بزنم بيام.:eyelash
مامان: نخير نميشه اون خيلي پررنگه چه معني ميده دختر به اين سن رژ به اون پررنگي بزنه بره تو خيابون.:loser
دوردونه: خوب يه بار بيشتر نميزنمش.
مامان: يه بار؟ مگه قبلا چندبار ميزدي؟:hypnoid
دوردونه: هزاربار!!!! رو هم ديگه ميزدمش.:eyebrow
اينم راز سر به مهر رژلب پر رنگ خانم که با سه چهار بار ماليدن رو هم ديگه منم از مهر بيرون نيفتاد.:sick
:rollingيه روژلب قرمز گوجه فرنگي از نوع مايع دارم که رنگش به قولي خيلي جينا لولوي ايه.:smug
هروقت دوردونه مياد خونمون کشت يار من ميشه که اون رژ رو براش بزنم منم از هر پنج بار يه بار خواسته اش رو اجابت ميکنم انصافاً هم که عجيب بهش مياد و ناز ميشه:love:kiss ومرتب به من ميگه
دوردونه: عمه جون اين رژت رو بده به من.:embaressed
من: من که آوردم گذاشتمش بالا براي تو. هر وقت اومدي خونمون بزن.
دوردونه: نه بده واسه خود خودم باشه بيارمش خونمون.
من: ميدوني که بابات اجازه نميده و دعوات ميکنه رژ به اون غليظي بزني پس همون خونه ما باشه بهتره.
دوردونه متفکر: خوب يه رژ نداري خاموش باشه بدي به من!!!!.:eyebrow
من: خاموش!!!!! باشه؟:surprise يعني چي اونوقت.:thinking
دوردونه: خاموش باشه ديگه مثلا زرشکي باشه.:eyelash
نمرديم و معني رنگ خاموش رو هم فهميديم.:tounge
اينم هرکی خواست رای بده هرکيم نخواست که هيچی ديگه:teeth
ممنون از راهنمايي ساني.:love
در ضمن يه پست پايين دارما که خيلی خوش و آبرنگه:sick جون مادرنتون موقع ناهار نخونيد ها.:wink
پيوست مهم: ظاهراًهرفرد ميتونه فقط یکبار در يکروز رای بده پس اگه ميخوايد چند بار رای بديد در روزهای مختلف باشه لطفاً.نکات ايمني قبل خواندن متن:
1-بچه هاي زير 12 سال به هيچ عنوان اين متن رو نخونن اگه خوندن عواقب بعدي پاي خودشون.:sick
2-کساني که خيلي تيتيش و عقي پقي هستند اين متن رو نخونن لطفاً.:loser
3-کار از محکم کاري عيب نميکنه کساني که ممکنه خيلي خوش خنده باشن و در حين عمليات غش و ريسه رفتن بي اختياري ادرار بگيرن يه مامي شورت ببندن بد نيست!!!!.:smug
وقتي خيلي کوچولو بودم واسه قضاي حاجت دو تا لگن داشتم يکي سبز چمني يکي آبي تيره با يه دسته کوچولو بغلش لگنهاي اون موقع مثل حالا اينقدر زلمبو زيمبو و چه ميدونم جقجقه و کله اردک و مار و پلنگ!!! نداشت که بچه بينوا حين تخليه و زور زدن سرش گرم بازي با اونا باشه و ديگه کار به شکل و شمايل پي پي اش نداشته باشه!:whew(راستي تو زبان بيگانه به جيش ميگن پي پي به شماره دو ميگن پوپو ولي منظور من از پي پي همون شماره دواست) خلاصه کلام من ميشستم و زور ميزدم و در حين اينکار دعا ميکردم که وقتي پا شدم که مامان بشورتم پي پي ام يه شکل و شمايل خارق العاده داشته باشه مثلا هفت تير باشه يعني کاملا مثل هفت تير با جايه گلوله و اون ماس ماسک بالاش که گوله رد ميکنه( اين آرزوم کاملا يادمه) ولي دريغ و صد افسوس که حتي يه بارم شبيه هفت تير که سهله گلابيم نشد!!!.Shockh
بزرگتر که شدم اين آرزوم رو فراموش کردم و الانم گو اينکه زير چشمي يه نگاه ميندازم ببينم چي شد بالاخره !!!:smug ولي با اينحال به دست فراموشي سپرده شد.
چند وقت پيش يه دوست خيلي عزيز و نازنين!!!:confused زحمت کشيد و عکسي برام فرستاد که منو پرتاب کرد به سي سال پيش و آرزوهاي تحقق نيافته ام.:eyebrow
ديدم اينم يه جورشه اگه اون موقع يکم سوات زبان بيگانه داشتم شايد اينقدر توقع بيجا از روده ها و در نتيجه پي پي بيچاره ام نداشتم.:hypnoid
View image